Vogelgriep - Ophokplicht pluimvee

Gepubliceerd op zaterdag 20 februari 2021 0 u.
Omwille van een bijkomende besmetting bij wilde vogels in ons land, oordeelt het FAVV dat het risico op besmetting van gehouden pluimvee nog steeds reëel is. De ophokverplichting blijft van kracht. Voor roofvogelhouders zijn er enkele versoepelingen uitgewerkt.

In ons land werd de afgelopen weken een bijkomende besmetting met het H5-vogelgriepvirus ontdekt bij wilde vogels. Dat meldt het FAVV. In een stadspark in Eupen zijn besmette spreeuwen aangetroffen. Deze besmetting en ook de evolutie elders in Europa, waar de H5-vogelgriepvirussen zich volop blijven manifesteren, zowel bij gehouden dieren als wilde vogels, tonen aan dat het risico op besmetting van gehouden pluimvee nog steeds reëel is en de ophokplicht nog steeds relevant is.

Ophokplicht

Op 15 november 2020 legde Minister van Landbouw David Clarinval, op advies van het FAVV, bijkomende maatregelen op die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

  • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren(*) ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
  • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

(*) de ophokplicht geldt voor alle pluimvee met uitzondering van loopvogels omwille van het dierenwelzijn. Het risico op overdracht van deze vogels is eerder klein gezien hun beperkt aantal in België.

De verplichte maatregelen die op 01/11 zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Versoepelingen roofvogelhouders

Roofvogels, die gebruikt worden bij activiteiten in open lucht, lopen een bijzonder risico om besmet te worden. Op 20 februari 2021 voerde het FAVV enkele versoepelingen in op het vlak van de ophokplicht voor roofvogels. Zij helpen welzijnsproblemen te voorkomen bij deze dieren en bieden de roofvogelhouders de mogelijkheid om bepaalde activiteiten met hun dieren te organiseren.

De volgende activiteiten met roofvogels in open lucht zijn sinds 20 februari 2021 opnieuw toegestaan:

  • het opleiden/trainen van roofvogels;
  • het geven van demonstraties;
  • het gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild;
  • het gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren.

De versoepelingen zijn maar mogelijk indien de volgende voorwaarden vervuld of nageleefd zijn:

  • De problematiek rond vogelgriep blijft stabiel of evolueert gunstig;
  • Het gebruik van roofvogels voor buitenactiviteiten is niet toegelaten in de zogeheten gevoelige natuurgebieden;
  • Het gebruik van roofvogels voor de jacht op wilde vogels is niet toegestaan;
  • De roofvogelhouder hanteert voorzorgen inzake de andere regels wat betreft het voederen, drenken en de huisvesting.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer info over de virus via:

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/