Vervolgtraject opmaak GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Gepubliceerd op dinsdag 1 juni 2021 0 u.
Vrijdag 30 april liep de publieke raadpleging over de startnota af. Alle reacties en adviezen worden nu door de Vlaamse overheid gebundeld. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de Vlaamse overheid inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

Vervolgtraject

Op basis van de inspraakreacties zullen de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht worden om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Dat gebeurt in overleg met de betrokken gemeenten en actoren. Dit najaar leidt dat tot een scopingnota met de geoptimaliseerde alternatieven en de aanpak van het verdere onderzoek. Bewoners, getroffen door één van de tracés, zullen dan verwittigd worden.

Blijf op de hoogte

Geïnteresseerden kunnen zich via de website van de Vlaamse overheid inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

Ondergrondse leidingstraat

Vlaanderen, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen werken samen aan een duurzame toekomstvisie voor de chemiesector. Het uitbreiden van het transport via pijpleidingen is een belangrijke schakel in een duurzame energietransitie voor het transport van onder meer waterstof en CO2. 
Vervoer via pijpleidingen betekent een vermindering van vervoer over de weg.
In Vlaanderen is het belangrijkste knelpunt het ontbreken van een tracé voor pijpleidingen van de Antwerpse haven naar de chemieclusters langsheen het Albertkanaal, Nederland en het Duitse Ruhrgebied.

Daarom maakt de Vlaamse overheid een uitvoeringsplan op om een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat van de Antwerpse haven tot de grens met Nederland (Geleen), met een aantakking naar de chemieclusters langsheen het Albertkanaal. Deze leidingstraat is een zone van 45m breed waarin een 5 à 8 pijpleidingen gebundeld kunnen worden. De leidingstraat is bedoeld voor het transport van verschillende stoffen en producten over lange afstand.
Voor een reservatiestrook legt een GRUP een zogenaamde overdruk op de bestemming. Waar mogelijk blijft de bestemming en het bestaande ruimtegebruik boven de grond behouden. Niet toegelaten boven de leidingstraat is bebouwing, bomen of diep wortelende planten.

Drie alternatieven

De startnota stelt drie te onderzoeken tracés voor: een noordelijk tracé, een zuidelijk tracé en een gecombineerd centraal tracé.
Het beginpunt van elk tracé takt aan op bestaande leidingen en bedrijven in de Antwerpse haven, ter hoogte van de Tijsmanstunnel. Het eindpunt kruist de Maas via Dilsen-Stokkem of via Maasmechelen, richting Nederland (Geleen).
Ter hoogte van de chemieclusters langsheen het Albertkanaal in Geel, Meerhout, Tessenderlo en Beringen worden aantakkingen voorzien.

Advies

Het schepencollege ondersteunt de algemene doelstelling van de ondergrondse leidingstraat en is van oordeel dat de bundeling met de E313 ruimtelijk gezien zorgt voor de minste versnippering. Het college is wel van mening dat de noodzaak van een tracébreedte van 45 meter in het GRUP onvoldoende wordt aangetoond en vraagt bijkomend onderzoek naar alternatieven.

Het schepencollege kan niet akkoord gaan met de impact van de geplande leidingstraat op onder meer:

  • de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het GRUP Specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Zwartenhoek, in samenwerking met de Vlaamse Waterweg
  • bestaande bedrijven en de voorziene KMO-zone binnen het RUP op- en afrittencomplex 25
  • natuurgebieden Kepkensberg en Rammelaars

Op basis hiervan formuleert het college van burgemeester en schepenen een negatief advies over de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr.