Veel gestelde vragen over de ontgravingen

Waarom staan er op de begraafplaats van Kwaadmechelen bordjes aan verschillende graven?

Het gemeentebestuur zoekt binnen de huidige grenzen van de begraafplaats naar mogelijkheden om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten en om het kerkhof op te waarderen.

Om dit mogelijk te maken, wil het gemeentebestuur de oudste graven, waarvoor er nooit een concessie werd verleend, ontgraven. Het gaat om de drie blokken het dichtst tegen de achterzijde van jeugdhuis De Stip. Deze graven dateren van 1957 tot 1977. Dit wil zeggen dat het gaat om graven van 40 jaar of ouder. De gewaarborgde grafrust bij deze graven in volle grond is volgens onze huidige reglementering 10 jaar. De ontgraving biedt mogelijkheden om het kerkhof op te waarderen. Er komt aandacht voor extra groenaanleg, de huidige noden en tendensen en een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid.

Als nabestaande krijgt u wel de kans om een concessie te nemen in het urnenveld. Deze bevindt zich op een andere plaats op het kerkhof. U krijgt ruim een jaar de tijd om hierover na te denken. Een concessie aanvragen kan immers tot 31 maart 2021. De concessie geldt voor 50 jaar, te rekenen vanaf 31 maart 2021. Hiervoor betaalt u 125 euro. Daarnaast betaalt u de retributie op ontgravingen (300 euro) en de kosten van de begrafenisondernemer.

Waarom zijn ontgravingen nodig?

De ruimte op de begraafplaats van Kwaadmechelen is beperkt. We kunnen niet eindeloos uitbreiden. Om voldoende plaats te kunnen blijven aanbieden, worden graven ouder dan 40 jaar op de begraafplaats van Kwaadmechelen, vrijgemaakt.

Wat betekent het woord grafrust?

Grafrust is de duurtijd dat een gratis graf behouden blijft. De gewaarborgde grafrust in volle grond is volgens onze huidige reglementering 10 jaar.

Wat is een concessie?

Via een concessie sluit u een soort huurovereenkomst af voor een graf of nis. De duurtijd van zo’n concessie varieert van gemeente tot gemeente. Ham past momenteel de maximaal toegelaten termijn van 50 jaar toe. De prijs is afhankelijk van het type graf. Na het verstrijken van de gevraagde termijn kan de concessie hernieuwd worden.

Over welke graven gaat het precies?

Het gaat om de drie blokken het dichtst tegen de achterzijde van jeugdhuis De Stip. Deze graven dateren van 1957 tot 1977. Dit wil zeggen dat het gaat om graven van 40 jaar of ouder. Op de gemeentelijke website vindt u alvast een luchtfoto en een overzicht van alle betrokken graven. Zo kan u met zekerheid nagaan of een overleden familielid ter plaatse begraven ligt en of u bijgevolg een keuze moet maken.

Hoe weet ik of een graf vrijgemaakt wordt na 31 maart 2021?

Wanneer het vrijmaken van een graf gepland is, wordt er steeds een bericht voor het betrokken graf geplaatst. Dit bericht blijft gedurende 1 jaar staan of hangen. Pas daarna wordt een graf effectief vrijgemaakt. Zo heeft u als nabestaande ruim de tijd om te beslissen of u de stoffelijke overschotten een nieuwe rustplaats wilt geven. Wilt u graag weten of er op het graf van uw dierbare een concessie rust en hoe lang deze nog loopt? Neem dan contact op met de dienst burgerlijke stand (ontgravingen@ham.be – 013 61 10 20).

Wanneer worden de gemarkeerde graven effectief vrijgemaakt?

De gemarkeerde gratis graven worden ten vroegste na 1 mei 2021 vrijgemaakt.

Welk opties heb ik?

U wil een concessie

Laat ons voor 31 maart 2021 weten dat u een concessie wenst in het urnenveld voor een periode van 50 jaar. U betaalt hiervoor de verschuldigde retributie van 125 euro plus de retributie op ontgravingen. Deze bedraagt 300 euro. Dit bedrag dekt de kosten die onze diensten maken voor het afzetten van de begraafplaats zodat passanten niets kunnen zien.

LET OP! U moet, na de toestemming van de burgemeester en de procureur des konings, zelf instaan voor de afspraken met de begrafenisondernemer en de kosten van de ontruiming van het graf en de nieuwe urne. De ontgraving moet uiterlijk op 30 april 2021 zijn uitgevoerd. Anders vervalt uw aanvraag. Daarna wordt het hele vak gemeenschappelijk ontruimd door de aannemer die de gemeente aanstelt.

U neemt geen concessie

U hebt één jaar de tijd om alle persoonlijke spullen van het graf te verwijderen. De gemeente wordt na 31 maart 2021 eigenaar van het graf en laat het ontruimen. De stoffelijke resten van deze graven krijgen een gezamenlijke plek op het kerkhof. Er wordt bovendien een gemeenschappelijke gedenkzuil voorzien, met daarop alle namen van de betrokken overledenen. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de nabestaanden.

Uitstrooien of thuisbewaren

Maakt u als nabestaande de keuze om geen concessie te nemen, dan kunt u er voor kiezen om de stoffelijke resten van een overleden familielid uit te strooien op de strooiweide of om de asurne thuis te bewaren. Ook in dit geval heeft u als nabestaande de mogelijkheid om een naamplaatje aan te vragen (20 euro) dat op de zuil aan de strooiweide wordt bevestigd.

Wilt u hier gebruik van maken, vraag dan zeker naar de modaliteiten van deze optie bij de dienst burgerlijke stand. Je betaalt hiervoor eveneens de gemeentelijke retributie van 300 euro voor de ontgraving (zie eerder) en de kosten van de begrafenisondernemer.

Waarom gebeurt dit enkel in Kwaadmechelen of komen de begraafplaatsen van Oostham of Genendijk ook nog aan de beurt?

Op de andere begraafplaatsen stelt zich op dit moment geen capaciteitsprobleem. We zijn als gemeentebestuur momenteel wel bezig met de uitwerking van een algemeen funerair beleid. Dit is echter nog onvoldoende concreet.

Waarom wordt het kerkhof van Kwaadmechelen niet uitgebreid met het nabijgelegen perceel?

Een verdere uitbreiding van de begraafplaats op de huidige locatie is gezien de huidige tijdsgeest niet meer opportuun. Het bezoek aan een kerkhof neemt immers sterk af en bovendien winnen andere manieren van teraardebestelling aan populariteit. Denk bijvoorbeeld aan crematies en thuisbewaring.

Waarom word ik niet persoonlijk gecontacteerd?

Het is praktisch onmogelijk om alle betrokken families op te sporen en de juiste contactgegevens te vinden. Daarom communiceert het gemeentebestuur op de begraafplaats zelf en via de gemeentelijke infokanalen (website, facebook, infoblad).

Hoe maak ik mijn keuze bekend?

U kunt uw keuze kenbaar maken via een online keuzeformulier of via de dienst burgerlijke stand van de gemeente.

Zit u nog met vragen vooraleer u uw keuze kunt maken, dan kunt u elke vrijdag (zonder afspraak) terecht bij de dienst burgerlijke stand. Zij zullen u met raad en daad bijstaan en antwoorden op alle mogelijke vragen.

Wat kost me dit?

Als u een concessie wenst in het urnenveld voor een periode van 50 jaar betaalt u de verschuldigde retributie van 125 euro plus de retributie op ontgravingen. Deze bedraagt 300 euro. Dit bedrag dekt de kosten die onze diensten maken voor het afzetten van de begraafplaats zodat passanten niets kunnen zien.

U moet zelf instaan voor de afspraken met de begrafenisondernemer en de kosten van de ontruiming van het graf, de crematie en de nieuwe urne. (+/- 1 500 euro) De ontgraving moet uiterlijk op 30 april 2021 zijn uitgevoerd. Anders vervalt uw aanvraag. Daarna wordt het hele vak gemeenschappelijk ontruimd door de aannemer die de gemeente aanstelt.

Wat gebeurt er met de verwijderde grafstenen?

De verwijderde grafstenen worden door de aannemer afgevoerd en verwerkt.

Waarom blijven gratis graven niet behouden voor een termijn van 50 jaar?

Voor langdurige termijnen werkt Ham, net als alle andere steden en gemeenten, met betalende concessies.

Worden er ook graven ontruimd waarvan de betalende concessie voor 50 jaar nog steeds loopt?

Neen

Ik wil de stoffelijke overschotten van mijn dierbare graag een nieuwe plaats geven. Wat zijn de mogelijkheden?

Het is in dit geval mogelijk om te kiezen voor een concessie in het urnenveld, een asverstrooiing of thuisbewaring. Herplaatsen is geen optie door plaatsgebrek.

Laat ons in dit geval voor 31 maart 2021 weten dat u een concessie wenst in het urnenveld voor een periode van 50 jaar. U betaalt hiervoor de verschuldigde retributie van 125 euro plus de retributie op ontgravingen. Deze bedraagt 300 euro. Dit bedrag dekt de kosten die onze diensten maken voor het afzetten van de begraafplaats zodat passanten niets kunnen zien.

LET OP! U moet zelf instaan voor de afspraken met de begrafenisondernemer en de kosten van de ontruiming van het graf en de nieuwe urne. De ontgraving moet uiterlijk op 30 april 2021 zijn uitgevoerd. Anders vervalt uw aanvraag. Daarna wordt het hele vak gemeenschappelijk ontruimd door de aannemer die de gemeente aanstelt.

Ik wil de stoffelijke overschotten niet behouden. Heeft dit bepaalde gevolgen voor mij als nabestaande?

Neen, de gemeente draagt zelf de kosten voor de ontgraving en de herbestemming van de stoffelijke overschotten.

Ik wil de stoffelijke overschotten niet behouden, maar wel het grafmonument of een ornament. Is dit mogelijk?

Ja, u heeft hiervoor tot 31 maart 2021 de tijd. Dien wel eerst een aanvraag in bij de dienst burgerlijke stand (ontgravingen@ham.be – 013 61 10 20) via bijgevoegd aanvraagformulier. Zij spreken met u een tijdstip af waarop het grafmonument of ornament kan verwijderd worden. Deze aanvragen worden immers gebundeld in de maand maart van 2021.

Op welke manier gebeuren de ontgravingen en wat gebeurt er met de stoffelijke overschotten?

Voor de ontgravingen doet de gemeente een beroep op een gespecialiseerde firma. Met deze firma wordt bekeken welke aanpak het meest aangewezen is. Afhankelijk van uw keuze worden stoffelijke overschotten mogelijk:

  • herbegraven op een gezamenlijke plek op het kerkhof. Er wordt bovendien een gemeenschappelijke gedenkzuil voorzien met daarop alle namen van de betrokken overledenen.
  • gecremeerd en/of uitgestrooid

Ik zit met een zeer specifieke vraag, bij wie kan ik terecht?

Met administratieve vragen kunt u terecht bij onze dienst burgerlijke stand (ontgravingen@ham.be – 013 61 10 20)

Met praktische vragen kunt terecht bij onze technische buitendienst. (ontgravingen@ham.be – 013 61 10 71)