Subsidies aan erkende Hamse socio-culturele verenigingen

Erkende culturele verenigingen komen in aanmerking voor volgende werkingssubsidies:

 • Werkingssubsidie A op basis van werking
 • Werkingssubsidie B op basis van werking én bewijs van gemaakte onkosten

Een vereniging kiest per werkjaar en gedurende de duur van het ganse werkjaar voor één bepaald type werkingssubsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie A of B moet een culturele vereniging voldoen aan volgende voorwaarden:

 • erkend zijn als culturele vereniging
 • voor 1 oktober een dossier indienen dat volgende gegevens omvat: contactgegevens van de vereniging, lijst bestuursleden en geplande activiteiten voor het komende werkjaar
 • de activiteiten moeten opgenomen zijn in www.uitinham.be
  voor werkjaar september 2021 - augustus 2022 volstaat het om een overzicht van alle georganiseerde activiteiten te bezorgen.
 • de activiteiten moeten gericht zijn op:
  - het versterken van de ‘kwaliteit en de samenhang van de lokale gemeenschap met bijzondere aandacht voor participatie van verschillende kansengroepen en ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers’; dit buiten enig samenwerkingsverband met de gemeente
  - het educatieve; dit is op persoonlijke en sociale ontwikkeling en bewustwording en op de verwerving van de competentie en bereidheid om aan cultuur deel te nemen en er effectief deel aan te hebben; en dit buiten enig samenwerkingsverband met de gemeente.

Verdeelsleutel werkingssubsidie A

Via de werkingssubsidies A kan een vereniging tot 750 euro subsidie bekomen. Hoeveel een vereniging ontvangt, hangt af van het aantal activiteiten dat ze organiseert. De volledige verdeelsleutel is terug te vinden in de subsidiereglement.

Bijkomende voorwaarden werkingssubsidie B

Naast de voorwaarden zoals hierboven omschreven, moeten erkende verenigingen die een werkingssubsidie B op basis van een werkingsverslag en een financieel verslag aanvragen voldoen aan volgende voorwaarden:

 • geen commercieel karakter bezitten
 • openstaan voor de ganse bevolking of zich richten op een specifieke doelgroep binnen de Hamse bevolking
 • geen financiële ondersteuning van de gemeente of een gemeentelijke adviesraad ontvangen voor de ingediende werking

Verdeelsleutel werkingsubsidie B

Per vereniging en per werkjaar wordt 25% van volgende bewezen onkosten gesubsidieerd:

 • Categorie 1: Promotiekosten
 • Categorie 2: Animatiekosten
 • Categorie 3: Infrastructuurkosten
 • Categorie 4: Investeringskosten

Een vereniging kan maximaal 5.000 euro per jaar ontvangen aan werkingssubsidie B.