Stedenbouwkundige verordening op het overwelven van baangrachten

In 2005 keurde het college van burgemeester en schepenen een verordening goed waarin het overwelven van baangrachten, die toegang geven tot particuliere eigendommen, wordt geregeld.