Buitenlandse adoptie

Maak een afspraak

Bij buitenlandse of interlandelijke adoptie wordt het adoptiekind vanuit zijn land van herkomst overgebracht naar België, hetzij nadat de adoptie in het buitenland is uitgesproken, hetzij met het oog op een adoptiebeslissing in België (pre-adoptieve plaatsing).

Een buitenlandse adoptie kan slechts wanneer voor een kind in nood alle mogelijke middelen tot plaatsing (in zijn familiale, sociale of andere omgeving) in het herkomstland uitgeput zijn en geen enkele andere duurzame oplossing kan gevonden worden.

Voorwaarden

Bent u geïnteresseerd in de adoptie van een minderjarig kind, dan gaat u best eerst na of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet om te kunnen adopteren:

 • De kandidaat-adoptant is minstens 25 jaar oud.
 • De kandidaat-adoptant is minstens 15 jaar ouder dan het kind dat hij/zij wil adopteren.

Voor de adoptie van een gekend kind in de eerste graad of stiefouderadoptie (adoptie van het kind van de partner) zijn de voorwaarden anders.

 • De kandidaat-adoptant is minstens 18 jaar oud.
 • De kandidaat-adoptant is minstens 10 jaar ouder dan het kind dat hij/zij wil adopteren.

De federale wet schrijft ook nog voor dat de kandidaat-adoptant:

 • het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma volgt.
 • geschikt verklaard moet worden door de jeugdrechter.

Procedure

De procedure voor een buitenlandse adoptie bestaat uit het indienen van een aanvraag, een voorbereiding, een geschiktheidsprocedure en een bemiddeling via een adoptiedienst of een zelfstandig adoptietraject. Hieronder vindt u verkort het verloop van de procedure. Uitgebreidere info vindt u op de website van Kind en Gezin.

 • Aanvraag indienen
  Wie aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen.Inschrijven voor de procedure doet men door het aanmeldingsformulier interlandelijke adoptie ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de Vlaamse Centrale Autoriteit Adoptie (VCA). Het aanmeldingsformulier kunt u terugvinden op de website van Kind en Gezin

 • Voorbereiding
  Zodra de VCA het aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijgt de kandidaat-adoptant een overschrijvingsformulier van 25 euro. Nadat de VCA de betaling heeft ontvangen, wordt een uitgebreide informatiemap toegestuurd. Bovendien wordt het voorbereidingscentrum op de hoogte gebracht van de aanmelding. Het centrum nodigt de kandidaat-adoptant vervolgens uit om deel te nemen aan het voorbereidingsprogramma. Op het einde van het voorbereidingsprogramma krijgt de kandidaat-adoptant een attest van voorbereiding. Dat attest is 1 jaar geldig.

 • Geschiktheidsprocedure
  Van zodra u beschikt over het attest van voorbereiding, kunt u hiermee naar de jeugdrechter stappen om geschikt verklaard te worden. De kandidaat-adoptant zoekt uit onder welk gerechtelijk arrondissement bij de rechtbank van eerste aanleg zijn woonplaats valt. De jeugdrechtbank van dat arrondissement is bevoegd om een geschiktheidsvonnis uit te spreken. De kandidaat-adoptant maakt een eenzijdig verzoekschrift op dat hij persoonlijk (of via een advocaat) in tweevoud indient op de griffie van de jeugdrechtbank van het bevoegde arrondissement. U vindt dit verzoekschrift op de website van Kind en Gezin.

 • Eigenlijke adoptieprocedure
  Van zodra u over een geschiktheidsprocedure beschikt vraagt de VCA of u wilt adopteren via een erkende dienst. U kunt de adoptie ook zelfstandig realiseren. Meer informatie over deze twee mogelijke adoptieprocedures vindt u op de website van Kind en Gezin.