Openbaar onderzoek

Maak een afspraak

Wat is een openbaar onderzoek?

Een openbaar onderzoek is een manier om belanghebbenden in te lichten over een gepland project.

Bekendmaking

De dienst stedenbouwkundige vergunningen bezorgt de aanvrager de vereiste gele documenten om het openbaar onderzoek bekend te maken.
De bekendmaking van het openbaar onderzoek moet aangeplakt worden vanaf de dag na ontvangst van het volledigheidsbewijs tot op de dag van de beslissing.

De aanvrager brengt de bekendmaking aan:

  • op een schutting, een muur of een bord bevestigd aan een paal
  • op de grens tussen het terrein of de toegang tot het terrein en de openbare weg
  • evenwijdig met de openbare weg
  • op ooghoogte
  • met de tekst gericht naar de openbare weg Deze aanplakking moet tijdens de hele periode goed zichtbaar en goed leesbaar zijn vanaf de openbare weg.

Duurtijd van het openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek start tussen de 5de en 10de dag na de afgifte van het volledigheidsbewijs en duurt 30 dagen. Gedurende deze 30 dagen hangt het stadsbestuur op de gewone aanplakplaatsen, aan het stadhuis of aan het districtshuis, een bekendmaking uit.

Bezwaarschriften

Gedurende de periode van 30 dagen kan iedereen zijn bezwaren of opmerkingen in verband met het ontwerp schriftelijk sturen naar de dienst stedenbouwkundige vergunningen. Een bezwaarschrift bevat minstens:

  • naam en het adres van de indiener
  • ondertekening van de indiener
  • datum
  • een omschrijving van het bezwaar
  • de reden waarop de indiener het beroep wil baseren

Afsluiten van het openbaar onderzoek

Binnen 5 werkdagen na de afloop van het openbaar onderzoek stelt de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een proces verbaal op. Het proces verbaal bevat de aanvangsdatum en sluitingdatum van het openbaar onderzoek en de inventaris van de ingediende bezwaren. Dit wordt bij het aanvraagdossier gevoegd. Het college van burgemeester en schepenen spreekt zich uit over de ingediende bezwaren bij de evaluatie van de aanvraag.