RUP Zonevreemde constructies

Het dossier bedrijvigheid Ham bestaat uit twee deelplannen:

  • DeelRUP Zonevreemde constructies
  • DeelRUP Heidestraat

Het deelRUP Zonevreemde constructies is een uitbreiding op de doelstelling van de gemeente om een gemeentelijk RUP op te stellen voor de zonevreemde bedrijven. Bij nader onderzoek bleek immers dat de geselecteerde bedrijven binnen het GRS, en de uitbreiding hiervan door verdere inventarisatie, dat het hier niet enkel ging om bedrijven maar ook om constructies met eerder een recreatieve en (zuivere) handelsfunctie. Hiervoor werd dan ook het afwegingskader zoals opgegeven in het GRS uitgebreid tot deze functies (zie 5.1.).

De deelRUP dossiers bestaan telkens uit:

  • Plan bestaande toestand: deze bevat de feitelijke toestand, de terreingegevens uit inventarisatie op het terrein. Dit plan bevat ook de juridische toestand met o.a. het statuut van wegen en straten, verkavelingen, vergunningstoestand, gewestplan, atlas van de buurtwegen, …
  • Grafisch plan
  • Voorschriften
  • Toelichtingsnota = memorie van toelichting