Afvalwater

Wie een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie heeft, kan genieten van een vrijstelling op de heffing van afvalwater. Hiervoor moet je bij het gemeentebestuur een attest aanvragen. Dit is een attest waaruit blijkt dat de installatie gebouwd is en geëxploiteerd wordt volgens de normen van VLAREM.

Voor bedrijven die hun afvalwater op de riolering lozen geldt het principe van ‘de vervuiler betaalt’.

Voor meer informatie kan je terecht op www.vmm.be/heffingen of in de nota als bijlage.