Vergunning publiciteit & lichtreclame

Vergunningen

Alle vrijstaande uithangborden zijn vergunningsplichtig. Wanneer publiciteitsborden op het openbaar domein worden geplaatst, is er tevens een vergunning nodig voor het privatief gebruik van het openbaar domein. Dit dient aangevraagd te worden bij de wegbeheerder. Wat de gewestwegen betreft, lees je best de wetgeving even na.

Vrijstelling

De plaatsing van volgende publiciteitsinrichtingen of uithangborden is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning:

  • de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale oppervlakte van maximaal 4 vierkante meter;
  • publiciteitsinrichtingen, aangebracht op nutsvoorzieningen die behoren tot het openbaar domein, geplaatst in opdracht van een overheid, op voorwaarde dat de reclame maximaal de helft van de oppervlakte of tijd inneemt;
  • publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen;
  • publiciteitsinrichtingen die alleen informatie van de overheid bevatten of die deel uitmaken van sensibiliseringscampagnes van de overheid;
  • door de overheid beschikbaar gestelde dragers met het oog op socioculturele en politieke affichage;
  • verkiezingspubliciteit voor een verkiezing van het Europees, Federaal of Vlaams Parlement, of voor provincie-, gemeente- of districtsraadsverkiezingen;
  • publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 vierkante meter en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd.

De vrijstellingen gelden enkel, voor zover deze handelingen niet strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, of met de uitdrukkelijke voorwaarden van stedenbouwkundige vergunningen.

De vrijstellingen gelden enkel, voor zover deze handelingen niet strijdig zijn met de voorschriften van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, algemene plannen van aanleg, bijzondere plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen die niet opgenomen zijn in de gemeentelijke lijst, opgemaakt in toepassing van artikel 4.4.1, §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

De vrijstellingen gelden, maar andere regelgeving blijft bestaan en moet nageleefd worden, bijvoorbeeld de regelgeving inzake beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologische sites, waarvoor een apart systeem van toelatingen geldt.

In alle ander gevallen is er dus een vergunning nodig. Dit kan je aanvragen via het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling.

Voor meer informatie neem je best contact op met de dienst ruimtelijke ordening.