Klachtenbehandeling gemeente en OCMW

Ik keer tevreden terug!

Ham streeft naar een zo kwalitatieve dienstverlening en een zo goed mogelijke service.

Openstaan voor de klachten, tekortkomingen en eventueel suggesties van de burger is hierbij van groot belang.

Daarom voert Ham een systeem van klachtenbehandeling in.

Wat is een klacht?

“ Een klacht is een manifeste uiting (zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch) waarbij een ontevreden burger bij de overheid klaagt over een door de overheid (al dan niet) verrichte handeling of prestatie”.

Klachten kunnen dus heel verschillend zijn en kunnen betrekking hebben op een foutieve handeling, het afwijken van de gebruikelijke werkwijze… kortom, een uiting van ontevredenheid over slecht gevoerde dienstverlening door personeelsleden of mandatarissen (geen beleidsvoering).

Niet alles kan als klacht geregistreerd worden.

We maken een duidelijk onderscheid tussen een klacht en een melding, (bv gat in wegdek). Hiervoor vul je best een meldingskaart in.

Klachten waarvoor de gemeente niet bevoegd kunnen ook niet aanvaard worden.

Ongenoegen over bestaande regelgeving, het gevoerde beleid of beleidsintenties en/of verklaringen kunnen uiteraard ook niet door ons als klacht geregistreerd worden.

Klacht over de gemeentelijke diensten?

Iedereen die met de gemeentelijke diensten in contact komt. Dit kan via het klachtenformulier.

Opgelet: anonieme klachten worden niet aanvaard.

Gemeentelijke klachten worden opgevolgd door de klachtencoördinator, Annemie De Wit.

En bij het OCMW?

Binnen het OCMW bestaat er een apart klachtensysteem. Dit is opgedeeld in drie deelgebieden:

  • Klachten OCMW
  • Klachten lokaal dienstencentrum
  • Klachten serviceflats.

Klachtencoördinator voor het OCMW is Bart Vrancken.