Elektronische identiteitskaart (eID)

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar, uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

Procedure

Aanvragen (met oproepingskaart of op eigen initiatief)

 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt u, van de gemeente waar u woont, automatisch een oproepingskaart om uw eID aan te vragen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.
  Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, krijgt u automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.
 • In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:
  • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is
  • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als u van naam of geslacht verandert
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.
 • Ga met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar uw gemeente om de eID aan te vragen.

Is uw eID gestolen? Meld de diefstal van uw eID eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) én daarna bij uw gemeente.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken.

Afhalen

 • Na 2 tot 3 weken krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt.
  Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, staan in die brief ook een pincode en een pukcode.
  • Neem de brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw eID afhaalt.
  • Uw pincode kunt u bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers). U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken.
  • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of, als u uw pincode niet meer kent, de pincode wilt wijzigen of deblokkeren.

De tarieven voor een eID verschillen van gemeente tot gemeente.

In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering 1 dag later. Daarvoor betaalt u wel een hogere kostprijs.

Neem voor meer info contact op met uw gemeente.

Belgen in het buitenland

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen, kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Sinds 21 juni 2021 kunnen ook de Belgische gemeenten aanvragen van eID behandelen voor Belgen ingeschreven in een consulair bevolkingsregister. Enkel de spoedprocedure is mogelijk, waarbij de kaart en bijhorende codes worden afgeleverd bij de gemeente (de codes worden niet apart naar het thuisadres verzonden). Maak eerst een afspraak met:

 • als u in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest: de laatste gemeente (van inschrijving) in België
 • als u nooit in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest, maar wel in België bent geboren: de Belgische gemeente van geboorte
 • in alle andere gevallen: een Belgische gemeente naar keuze.

Uitzonderingen

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
 • uw huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw oude identiteitskaart
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.

De Belgische elektronische identiteitskaarten (eID) die momenteel in omloop zijn, worden vervangen op het einde van hun geldigheidsperiode of eerder bij aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van de kaart of om elke andere reden zoals een niet-gelijkende foto, verandering van naam, …

Je moet dus geen nieuwe eID met vingerafdrukken aanvragen zolang je oude kaart nog geldig is. Op het einde van de geldigheidsperiode van de kaart krijg je een oproepingsbrief in de brievenbus om je oude kaart te komen vervangen.

Worden de vingerafdrukken bewaard in een gemeentelijke of andere databank?

De wetgeving geeft zeer duidelijk aan dat de vingerafdrukken slechts kunnen worden bewaard voor de duur die nodig is om de identiteitskaart aan te maken en uit te reiken en, in elk geval gedurende maximum drie maanden. De gegevens moeten na deze termijn verplicht worden vernietigd en gewist. Er bestaat dus geen databank waarin de vingerafdrukken van de burgers worden bewaard.

De vingerafdrukken worden op initiatief van het gemeentebestuur door middel van ad hoc sensors gedigitaliseerd. Het digitale beeld van deze afdrukken wordt vervolgens door de diensten van het Rijksregister doorgestuurd naar de producent van de identiteitskaart om erin te worden geïntegreerd. De doorsturing van dit digitale beeld gebeurt via sterk beveiligde kanalen.

Worden er ook vingerafdrukken van de kinderengenomen?

De identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar ("Kids-ID") bevatten geen vingerafdrukken. Minderjarigen jonger dan 12 jaar moeten dus in principe geen vingerafdrukken afstaan.

Er is echter een uitzondering voorzien om een identiteitskaart te kunnen uitreiken aan een minderjarige Belg vanaf het moment dat hij 12 jaar is. Deze wordt 3 maanden op voorhand door opgeroepen om het basisdocument op te stellen. Als een minderjarige zich, voor hij de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, bij de gemeente aanmeldt, zullen zijn vingerafdrukken vóór zijn twaalfde verjaardag worden genomen met het oog op het opstellen van zijn basisdocument. Een identiteitskaart zal daarentegen nooit worden uitgereikt aan een minderjarige jonger dan twaalf jaar.

Hoeveel vingerafdrukken worden er genomen en bijgehouden?

Er worden vingerafdrukken genomen van alle vingers en eventueel als extra nog de duimen. Hieruit wordt dan de duidelijkste afdruk genomen met als volgorde: wijsvinger, middelvinger, ringvinger, pink, duim. Er wordt slecht één vingerafdruk doorgestuurd en bewaard voor een periode van maximum 3 maanden.

Wat indien het onmogelijk is om vingerafdrukken te nemen?

Als een persoon zich tijdelijk in de onmogelijkheid bevindt om een vingerafdruk te geven, wegens fysieke handicap of een ziekte, wordt er een identiteitskaart zonder vingerafdrukken met een beperkte geldigheidsduur van twaalf maanden uitgereikt.

Wat indien het permanent onmogelijk is om vingerafdrukken te nemen?

Een kaart zonder vingerafdrukken kan worden uitgereikt, als het voor de persoon duidelijk onmogelijk is om vingerafdrukken te geven of onmogelijk is om vingerafdrukken te geven die voldoende bruikbaar zijn, om welke reden dan ook.

Dit wordt beoordeeld door de ambtenaar van de dienst burgerzaken. Bij twijfel moet een medisch attest van minder dan één maand oud worden voorgelegd.

Waarom moet de burger altijd zelf de kaart komen afhalen.

Vóór het afleveren van de kaart worden de vingerafdrukken van de persoon die zich meldt bij de gemeente, vergeleken met de afdrukken die op de kaart staan. Ook dan mag, bij twijfel, het document niet worden uitgereikt.

Een negatief antwoord bij het vergelijken van vingerafdrukken wijst echter niet noodzakelijk op bijvoorbeeld een poging tot fraude. Een fabricagefout of een defect aan het materiaal voor het nemen van vingerafdrukken kan eveneens tot een negatief antwoord leiden. Hoe dan ook, bij twijfel zal geen kaart worden uitgereikt zolang er geen zekerheid is over de identiteit van de houder.