Technische metingen in onderzoek naar PFAS in ondiep grondwater

Gepubliceerd op vrijdag 29 juli 2022 8 u.
Begin juli verscheen in de de pers een artikel over PFAS meetresultaten in ondiep grondwater in Limburg. Het gaat ter verduidelijking om een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij met een 200-tal willekeurig gekozen locaties, waaronder 1 meetpunt in onze gemeente.

Technische metingen

Op elk meetpunt screent de Vlaamse Milieumaatschappij de aanwezigheid van 45 PFAS verbindingen. In Vlaanderen werden 17 verschillende PFAS gedetecteerd. In het meetpunt in Ham 7.

Momenteel loopt op Europees niveau nog een onderzoek over welke norm van toepassing moet zijn zodat in de toekomst de resultaten daaraan getoetst kunnen worden. Behalve enkele hotspots in Vlaanderen zijn de teruggevonden concentraties eerder miniem, maar verder onderzoek is nodig.

Wat zijn PFAS?

PFAS of poly- en perfluoralkylstoffen zijn chemische verbindingen. Ze komen niet van nature voor in het milieu. Omdat ze bestand zijn tegen hoge temperaturen en water-, vuil- en vetafstotend zijn, worden ze vaak gebruikt in bijvoorbeeld antiaanbaklagen in pannen, cosmetica, textiel ...

Meer informatie over PFAS vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Historiek

Naar aanleiding van de bodemverontreiniging rondom de site van 3M in Zwijndrecht, wil de Vlaamse overheid ook andere locaties met een verhoogd risico op verontreiniging gedetailleerd laten onderzoeken.

Ook op andere plaatsen kunnen deze stoffen door het gebruik van producten, de uitstoot van fabrieken, incidenten of het blussen van branden met fluorhoudend blusschuim, in het milieu terechtgekomen zijn.

Bijkomende mogelijke risicofactoren:

  • Huidige of vroegere oefenterreinen van de brandweer (met gebruik of opslag van fluorhoudend blusschuim)
  • Huidige of vroegere brandweerkazernes (met gebruik of opslag van fluorhoudend blusschuim)
  • Terreinen waar in het verleden een zware industriële brand gewoed heeft en waar geblust werd met fluorhoudend blusschuim

In Ham gaat het om één laagrisico industriële locatie waar de gemeente voor 15 juli meer informatie rond zal bezorgen aan afvalstoffenmaatschappij OVAM.

Voorzorgsmaatregelen

Als voorzorgsmaatregel worden de risicolocaties versneld gescreend op PFAS in bodem en grondwater. Deze screening zal de gemeten waarden vergelijken met de norm. Waar nodig zullen extra voorzorgsmaatregelen genomen worden.

In afwachting van de resultaten uit dit bijkomend onderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid om in heel Vlaanderen steeds de voedingsdriehoek te hanteren en een mix van voeding van verschillende bronnen te consumeren.

We benadrukken dat het om voorzorgsmaatregelen gaat en dat er in Ham geen reden is tot ongerustheid.

Meer informatie over PFAS-vervuiling in Vlaanderen kan je nalezen via de website van de Vlaamse overheid.