Meerjarenplan Ham 2020-2025. Hier gaan we voor!

Gepubliceerd op donderdag 6 februari 2020 23 u.
Op 6 februari 2020 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan van het gemeentebestuur en OCMW van Ham goed. Het meerjarenplan geeft de richting en de beleidskeuzes weer voor de zes jaar, dus tot eind 2025. En er staat heel wat op de planning. Wat precies, dat ontdek je hier.

Iedereen mee!

Ham, Iedereen mee! is de slagzin van het meerjarenplan 2020-2025. Deze slogan legt de klemtoon op een sociaal beleid over de hele organisatie heen. Die vertaling wordt gemaakt in een geïntegreerd plan waarbij gemeente en OCMW aan de doelstellingen werken als één bestuur. Ook binnen die ene organisatie, staat alles in functie van de gemeenschappelijke doelen. Er wordt gekeken over de grenzen van de diensten.

Hoe gaan we dat doen?

Het meerjarenplan is opgebouwd uit vier brede doelstellingen. Elk van deze doelstellingen wordt verfijnd in een reeks actieplannen en concrete acties. Niet het hele beleid van de gemeente is echter vertaald in concrete acties. Een aantal taken en opdrachten zijn immers van terugkerende aard, en maken deel uit van de dagelijkse werking. Dit zijn alvast de dingen waar we de komende jaren voor gaan:

Alle mensen optimaal meenemen in het maatschappelijk leven

 • Om ervoor te zorgen dat elke doelgroep bereikt wordt, zullen gemeente en OCMW meer naar buiten treden (outreachend werken). We denken hierbij aan ouderen, jongeren, nieuwe inwoners,….
 • Inspraakmomenten bij grotere projecten en eventuele aanpassingen aan de dienstverlening.
 • Bestaande adviesraden worden gerationaliseerd en geherwaardeerd.
 • Streven naar maximale samenwerking buiten de gemeentegrenzen.
 • Ondersteuning van verenigingen, buurten en burgers die mee zorgen voor een vrijetijdsaanbod in de gemeente.
 • De gemeente werkt waar mogelijk samen in het voorzien van gevarieerde en kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten voor iedereen. Ontspanning, het bieden van ontwikkelingskansen en het versterken van sociale cohesie, staan hierbij centraal.
 • Inrichten van een laagdrempelig VrijeTijdsPunt als aanspreekpunt voor alles wat met vrijetijd te maken heeft.
 • Inrichten van een bibliotheek die inzet op leesmotivatie, ontwikkelingskansen, ontmoeting en ontspanning.
 • Zoveel mogelijk inwoners aan het bewegen krijgen, levenslang en op een regelmatige basis.
 • Voorzien in toegankelijke sport- en spelinfrastructuur die bewegen en ontmoeting stimuleert. Dit o.a. door het vernieuwen van speeltoestellen in ’t Vlietje en de inrichting van een inclusieve speeltuin.
 • Aandacht voor de huisvestingsproblematiek voor alle inwoners.
 • De strijd tegen energiearmoede aanbinden.
 • Zorgen voor sociale samenhang en integratie door de organisatie en ondersteuning van activiteiten.
 • Opvangen van nieuwkomers en kwetsbare groepen en hen bijstaan om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven in de gemeente.
 • Inzetten op minder kinderarmoede.
 • Verhogen van de uitstroom van (leefloon)cliënten.

Een duurzame gemeente met oog voor effecten op lange termijn

 • Uitwerken en uitvoeren van het funerair beleid.
 • Nieuwe rioleringsaanleg met duurzame vernieuwing van de wegenis in de Dijkstraat, Veldstraat, Veldhovenstraat, Kerkeneikenstraat, Schipperstraat, Wasseven, Kwamol, Vaartstraat, In De Bus, Reitstraat, Pastoriestraat, Aubruggestraat, Steenoven, N141 fase 2, ….
 • Doorgedreven onderhoud van onze wegen om toekomstige kosten te vermijden.
 • Stimuleren van een duurzame mobiliteit door infrastructurele initiatieven en sensibilisering.
 • Streven naar eigentijdse, duurzame gebouwen afgestemd op de gebruiker.
 • Aankoop van gronden en gebouwen in functie van het openbaar nut.
 • Werken aan een groene omgeving en duurzame projecten.
 • Bewaken van onze ruimtelijke ordening via handhaving.
 • Extra aandacht voor het klimaat in onze gemeente over alle diensten heen.

Een gemeente gericht op groeiende welvaart

 • Creëren van ruimte en een kader voor ondernemingen en ondersteuning van initiatieven voor ondernemers.
 • Ham stimuleert onderwijskansen.
 • Ham promoten als een aantrekkelijke gemeente voor handel en toerisme.

Een gemeente met een efficiënte, kwaliteitsvolle bedrijfsorganisatie met oog voor draagkracht

 • Maximaal inzetten op digitalisering zoals het digitaliseren van onze plannen en het magazijn van het technisch centrum.
 • Streven naar een efficiënte en klantgerichte dienstverlening.
 • Optimale afstemming tussen de gemeentelijke diensten bij het ontwikkelen van ons aanbod.
 • Het managementteam zet in op organisatiebeheersing en volgt de aanbevelingen van Audit Vlaanderen.
 • De gemeente stelt een plan op van de gronden in eigendom en wikt, in functie van de toekomst, de beste formule af (behoud, vervreemding, zakelijke rechten, verhuur).
 • Optimaliseren van de inzetbaarheid van het personeel.
 • Het personeelswelzijn vormt de spil van de organisatie.
 • Nieuwe ICT-toepassingen worden maximaal geïntegreerd in onze werking.

Het integraal meerjarenplan kan je hieronder raadplegen.