Mantelzorg

Maak een afspraak

Mensen blijven liefst zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving. Dit is echter alleen mogelijk door de dagelijkse inzet en hulp van hun partner, kinderen of andere familieleden. Mantelzorgers investeren heel wat tijd en energie in de thuisverzorging van zorgbehoevenden. Het OCMW kent volgende toelagen toe.

Mantelzorgtoelage OCMW Hulp aan Bejaarden

Voor wie?

Inwoners van de gemeente Ham, die hun hulpbehoevende, minvermogende, bejaarde inwonende partner, vader, moeder, schoonvader of schoonmoeder, grootvader of grootmoeder, schoongrootvader of schoongrootmoeder verzorgen, wordt een toelage toegekend.

Voorwaarden?

 • Minstens 65 jaar oud zijn
 • Hulpbehoevend zijn: De hulpbehoevendheid van de bejaarde(n) dient bewezen te worden door de beslissing van de FOD Sociale Zekerheid, directie- generaal Personen met een Handicap, met toekenning van een tegemoetkomingen FOD Sociale Zekerheid, hulp van derden, inkomensgarantie voor ouderen.
 • Minstens 6 maanden gehuisvest zijn in Ham
 • Inwonend zijn bij de mantelzorger

Bedrag?

De toelage bedraagt 30 euro per maand indien 1 persoon verzorgd wordt. Zij bedraagt 45 euro indien 2 personen verzorgd worden. De toelage is belastingvrij.

De uitbetaling van de toelage zal jaarlijks gebeuren ten laatste in de maand mei van het volgend kalenderjaar.

Mantelzorgtoelage OCMW Hulp aan personen met een handicap.

Voor wie?

inwoners van de gemeente Ham die een inwonende persoon met een handicap verzorgen die omwille van zijn handicap geen arbeid kan verrichten, wordt een toelage toegekend.

Voorwaarden?

 • minstens 21 jaar oud is
 • En wiens zelfredzaamheid dermate beperkt is dat hij of zij volledig afhankelijk wordt van derden.
 • Inwonend zijn bij de mantelzorger.
 • De hulpbehoevendheid van de persoon met een handicap dient bewezen te worden door een beslissing van de FOD Sociale Zekerheid, directie – generaal Personen met een Handicap, waarin de inkomensvervangende tegemoetkoming ( 66%), de integratietegemoetkoming (IT) vanaf categorie II ( 66%),de hulp van derden wordt toegekend. Of door een beslissing van deze dienst waarbij de erkenning van een invaliditeit van 80% (vermindering van zelfredzaamheid) wordt vastgesteld, of 50 % onderste ledenmaten.

Bedrag?

De toelage wordt bepaald als volgt:

 • Voor inwonende gehandicapten die NIET in een dagopvangcentrum verblijven en thuis worden opgevangen: 30 euro per maand indien 1 persoon wordt verzorgd, 45 euro indien 2 personen worden verzorgd.
 • Voor inwonende gehandicapten die in een gespecialiseerd centrum verblijven in het systeem van DAGOPVANG: 20 euro per maand
 • Voor inwonende gehandicapten die in een gespecialiseerd centrum verblijven in het systeem van MIDWEEKOPVANG (van maandag tot en met vrijdag) en tijdens het weekend thuis worden opgevangen: 10 euro per maand

Deze bedragen zijn belastingvrij.

De uitbetaling van de toelage zal jaarlijks gebeuren ten laatste in de maand mei van het volgend kalenderjaar.

Waar aanvragen?

Beide toelagen kan je aanvragen bij de sociale dienst.

De aanvrager dient het bewijs te leveren dat de voorwaarden zijn voldaan. Een maatschappelijk assistent (e) van het OCMW zal het dossier onderzoeken aan de hand van de officiële beslissing. Het sociaal onderzoek zal worden voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die een beslissing neemt.