Gemeente Ham formuleert negatief advies over startnota voor het GRUP 'Leidingstraat Antwerpen-Ruhr'

Gepubliceerd op vrijdag 30 april 2021 12.10 u.
Het college ondersteunt de algemene doelstelling van de leidingstraat, namelijk het zorgen voor meer duurzaam transport en zuiniger ruimtegebruik via het bundelen van ondergrondse leidingen met het oog op economische groei. Toch wegen de gevolgen van zelfs het tracé met de 'laagste impact' te zwaar.

De gevolgen treffen zowel Hams natuurgebied, als bedrijven, omwonenden en lopende ontwikkelingsprojecten.

Startnota GRUP ‘Leidingstraat Antwerpen-Ruhr’

Met ‘leidingstraat’ wordt bedoeld een reserveringsstrook waarbinnen (meerdere) (pijp)leidingen ondergronds kunnen gebundeld worden. In dit geval gaat het om een reservatiestrook voor een leidingstraat tussen de Antwerpse Haven en het Ruhr-gebied met een aantakking naar de chemiecluster Geel, Meerhout, Beringen en Tessenderlo. Om de groei van de chemiesector in Vlaanderen te ondersteunen, is er nood aan een dergelijk ondergronds tracé. Het is bovendien een duurzaam transportmiddel.

Impact tracés op grondgebied Ham

In het GRUP worden drie mogelijke tracés onderzocht.

  • noordeljik tracé: loopt overwegend doorheen openruimtegebieden ten noorden van het Albertkanaal
  • zuidelijk tracé: loopt ten zuiden van de infrastructuur-bundel Albertkanaal/E313
  • gecombineerde centrale variant

Zowel één antenne van het noordelijk tracé als de gecombineerde centrale variant doorkruisen de gemeente Ham. De antenne van het noordelijk tracé doorkruist Ham van noord naar zuid. Het tracé komt binnen via Meerhout en loopt tot de E313.

De gecombineerde centrale variant doorkruist Ham van west naar oost. Het tracé komt binnen via Laakdal en loopt parallel met de E313 (zuidzijde) tot aan afrit 25a waar het tracé afbuigt in westelijke richting parallel aan de N73. Het loopt vervolgens ten noorden van industriezone Truibroek en verlaat Ham richting Beringen ter hoogte van het kruispunt Zeventig Zillenweg met de Olmensesteenweg.

Advies

Het schepencollege ondersteunt de algemene doelstelling van de ondergrondse leidingstraat en is van oordeel dat de bundeling met de E313 ruimtelijk gezien zorgt voor de minste versnippering. Het college is wel van mening dat de noodzaak van een tracébreedte van 45 meter in het GRUP onvoldoende wordt aangetoond en vraagt bijkomend onderzoek naar alternatieven.

Het schepencollege kan niet akkoord gaan met de impact van de geplande leidingstraat op onder meer:

  • de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het GRUP Specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Zwartenhoek, in samenwerking met de Vlaamse Waterweg
  • bestaande bedrijven en de voorziene KMO-zone binnen het RUP op- en afrittencomplex 25
  • natuurgebieden Kepkensberg en Rammelaars

Op basis hiervan formuleert het college van burgemeester en schepenen een negatief advies over de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr.