Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • zijn echtgenoot
  • zijn bloed- of aanverwanten
  • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

  • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
  • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies kunt u verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 40 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie
  • ook op gelijk welk moment.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Bedrag

De volgende retributies werden door de gemeenteraad goedgekeurd en bepaald in het retributiereglement:

Grafconcessie met grafkelder voor een inwoner (grafsteen niet inbegrepen*) 500 EUR
Grafconcessie met grafkelder voor een niet-inwoner (grafsteen niet inbegrepen*) 1.500 EUR
Concessie op het urnenveld voor een inwoner (afdekplaat niet inbegrepen*) 500 EUR
Concessie op het urnenveld voor een niet-inwoner (afdekplaat niet inbegrepen*) 1.500 EUR
Concessie in het columbarium voor een inwoner (afdekplaat niet inbegrepen*) 500 EUR
Concessie in het columbarium voor een niet-inwoner (afdekplaat niet inbegrepen*) 1.500 EUR
Asverstrooiing op de strooiweide voor een inwoner gratis
Asverstrooiing op de strooiweide voor een niet-inwoner 100 EUR
Naamplaatje op de gedenkplaat van de strooiweide voor inwoner en niet-inwoner 20 EUR
Begraving van de kist of urne (zonder concessie) voor een inwoner (grafsteen niet inbegrepen*) gratis
Begraving van de kist of urne (zonder concessie) voor een niet-inwoner (grafsteen niet inbegrepen*) 1.00 EUR


* De gewone grafstenen en de afdekplaten voor het urnenveld moeten aan specifieke afmetingen voldoen. Lees hierover zeker de onderstaande politieverordening na (rubriek VI, art. 24 tot en met 34).

Een columbariumplaat zit niet meer in de concessie inbegrepen. De kostprijs voor deze plaat is 140 euro.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen niet-inwoners alsnog begraven worden aan het tarief van een inwoner.

Meer informatie hierover vind je hieronder in de reglementen die van toepassing zijn op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.