Belasting op aanplakborden

In Ham is er een belasting op aanplakborden. Het gaat hierbij om reclamepanelen die bevestigd zijn aan woningen waarbij de ondernemingen die publiciteit voeren, betalen aan de uitbaters van deze reclamepanelen.

Vergunningen

Alle vrijstaande uithangborden zijn vergunningsplichtig. Wanneer publiciteitsborden op het openbaar domein worden geplaatst, is er tevens een vergunning nodig voor het privatief gebruik van het openbaar domein. Dit dient aangevraagd te worden bij de wegbeheerder. Wat de gewestwegen betreft, is de wetgeving hier te vinden: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2002-05-30&numac=2002035689

Vrijstelling

Voor de plaatsing van volgende publiciteitsinrichtingen of uithangborden geldt vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning:

  • voor de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale oppervlakte van maximaal 4 vierkante meter;
    publiciteitsinrichtingen, aangebracht op nutsvoorzieningen die behoren tot het openbaar domein, geplaatst in opdracht van een overheid, op voorwaarde dat de reclame maximaal de helft van de oppervlakte of tijd inneemt;
  • publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen;
  • publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 vierkante meter en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd. Deze vrijstelling geldt enkel indien het uithangbord enkel wordt gebruikt om de bedrijvigheid ter plaatse kenbaar te maken, m.a.w. indien naast de bedrijfsnaam ook een merknaam wordt vermeld (bv. Janssens – Bosch-toestellen), geldt de vrijstelling niet.

Indien uw publiciteit hier niet aan voldoet is een vergunning nodig.