Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit voor algemeen nut

Definitief onteigeningsbesluit tot onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen die bestemd zijn voor de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de gemeente Ham

Nr. 23339 ONT

Bij besluit van De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme van 3 mei 2022 zal de onmiddellijke onteigening worden uitgevoerd door het Vlaamse Gewest, in het kader van de opdracht die gegeven is aan de nv Aquafin, Kontichsesteenweg 54 te 2630 Aartselaar, bij wie woonstkeuze wordt ge¬≠daan, van de gronden gelegen op het grondgebied van de gemeente Ham en in oranje kleur (zijnde 396m² van het perceel kadastraal gekend als Ham, afdeling 1, sectie B, nummer 779A, en zijnde 227m² van het perceel kadastraal gekend als Ham, afdeling 1, sectie B, nummer 761F) aangeduid op het aangehechte onteigeningsplan nummer 23339/1/18-3-8 met revisie 3 van 8 januari 2021, dat deel uitmaakt van het tracé van de werken, vermeld in artikel 1, met toepassing van de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Iedere belanghebbende kan, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat de dag na kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit of de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, tegen dit besluit een beroep tot nietigverklaring instellen bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging wordt per beveiligde zending ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.