Privacyverklaring - Hoe beschermen wij uw gegevens?

Je hoort er bijna dagelijks over. De GDPR, de nieuwe wetgeving die onze persoonsgegevens beter moet beschermen. Je kreeg allicht ook al een bericht van facebook, je bank of internetprovider om je instellingen aan te passen.

Aanleiding is de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Deze Europese wetgeving is bedoeld om de persoonsgegevens van de burger beter te beschermen tegen onrechtmatig gebruik door bedrijven, overheden of andere burgers.

Jouw gegevens zijn beschermd

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een welbepaalde persoon kunnen identificeren. Het gaat bijvoorbeeld om je naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, … Maar ook foto’s, je opleidingsniveau, financiële situatie, lichamelijke kenmerken, politieke voorkeuren,… behoren tot de persoonsgegevens.

Het uitgangspunt van de nieuwe wetgeving is dat al deze gegevens beschermd zijn. Ze mogen dus niet zomaar worden verzameld, bewaard, geraadpleegd, doorgegeven aan derden.

Geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te laten gebruiken of zijn je gegevens nu eenmaal noodzakelijk om bijvoorbeeld je omgevingsvergunning of rijbewijs aan te vragen, dan geldt deze nieuwe regelgeving uiteraard niet.

Welke rechten heb je?

De nieuwe Europese wetgeving kent aan de burger een aantal rechten toe. Zo heeft iedereen het recht om na te gaan welke persoonsgegevens een bedrijf, overheid of vereniging van hem of haar bezit, waarom die persoonsgegevens worden bijgehouden, hoe lang die gegevens worden bewaard, op welke manier die gegevens worden bewaard,… Tevens heb je het recht om die gegevens te verbeteren, kan je bezwaar aantekenen dat je gegevens worden gebruikt, of kan je zelfs je gegevens laten wissen.

Ook de gemeente Ham

Het gemeente- en OCMW bestuur van Ham zijn sterk begaan met de veiligheid en de privacy van de persoonsgegevens waarover we beschikken. Om die reden namen we doorheen de jaren al een aantal maatregelen. Ook naar aanleiding van de nieuwe wetgeving zullen we hier blijvend aandacht aan besteden.

Zo werd binnen het bestuur een informatieveiligheidscel opgericht, en werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze moet nagaan of het bestuur zich aan de regelgeving houdt.

Tevens werd een inventaris opgesteld van de persoonsgegevens die binnen gemeente en OCMW worden verwerkt, met daarbij telkens een motivering waarom die gegevens worden bewaard. Ook onze e-formulieren en inschrijvingsplatformen krijgen een extra vermelding omtrent gegevensbescherming.

De gemeenteraad van 3 mei 2018 keurde tot slot een privacyverklaring goed, waarin de belangrijkste maatregelen zijn opgesomd. Je kan deze hieronder downloaden.

Vragen?

Heb je vragen over de GDPR, of een onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens door gemeente of OCMW, dan kan je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming, Bart Vrancken via 013 61 10 83 of privacy@ham.be.